ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาทวีค่ะ.....เทศบาลตำบลนาทวีร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายทุกครั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อย่างมีวินัย...ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาทวีเข้ารับ นม ไข่ ฟรี ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการแม่และเด็ก โดยยื่นหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาทวี จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาสมุดฝากครรภ์ จำนวน 1 ฉบับ ได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในแต่ละชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเทศบาลตำบลนาทวี (ปฐมภูมิ) ตั้งแต่ 1-10 ของทุกเดือน...ขั้นตอนการขอใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายโครงการเทศบาลตำบลนาทวี FREE WI-FI 1. ผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกข้อมูลลงในหน้าเว็บไซด์ 2. ผู้ใช้จะได้รับ PASSWORD เพื่อเข้าใช้บริการ 3. 1 จุดกระจายสัญญาณสามารถใช้บริการได้ 200 USER/เดือน 4. 1 USER สามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมงและมีอายุการใช้งานภายใน 30 วัน นับจากเปิดใช้วันแรก 5. หากเปิดใช้งานทิ้งไว้ภายใน 15 นาที โดยไม่มีการใช้งาน ระบบจะทำการตัดโดยอัตโนมัติ....
เทศบาลตำบลนาทวี เดิมเป็นสุขาภิบาลนาทวี ตั้งเป็น สุขาภิบาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ. ศ. 2499 สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี สำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวีหลังเก่าเทศบาล ตำบลนาทวี ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานอยู่ขณะนี้ กิจการของ สุขาภิบาลได้ดำเนินติดต่อกันมาตามลำดับ จนเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารงานสุขาภิบาลใหม่ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง (อ่านต่อ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player